DU LỊCH

10 thành viên hàng đầu trên bảng Giải đấu hàng tháng sẽ nhận được nhiều điểm và giải thưởng hơn theo hạng thành viên của họ

January' 2021 May' 2021 June' 2021 July' 2021 August' 2021 September' 2021

September' 2021

CẤP TÊN NGƯỜI DÙNG ĐIỂM
  *****Vui lòng đăng nhập để kiểm tra thứ hạng của bạn0

September' 2021

CẤP TÊN NGƯỜI DÙNG ĐIỂM
  1 st******nh2525 2982.00
  2 nd*******huyhoang 2564.00
  3 rd******en1991 1256.00
  *****Vui lòng đăng nhập để kiểm tra thứ hạng của bạn0

September' 2021

CẤP TÊN NGƯỜI DÙNG ĐIỂM
  1 st***ivo1 1986.00
  2 nd****etkaco 1832.00
  3 rd*****thuong 1529.00
  *****Vui lòng đăng nhập để kiểm tra thứ hạng của bạn0